Sasson, Eliyahu (1902-1978)

https://en.wikipedia.org/wiki/Eliyahu_Sasson