Bar-Lev, Haïm (1924-1994)

Né/born Haim Brotzlewsky